Sinds 1 januari 2010 is een training voor walpersoneel betrokken bij vervoer van gevaarlijke stoffen over zee verplicht. Dit volgt uit amendement 34 van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

De IMDG Code (1.3.1.1) schrijft voor dat een bedrijf dat walpersoneel heeft die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen over zee, aangeeft welke werknemers dit zijn, welk niveau van training nodig is en welke trainingsmethodes worden gebruikt. In de IMDG Code is een lijst opgenomen met walpersoneel en andere werknemers die hieronder kunnen vallen.

Toezicht op deze verplichting vindt plaats door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het toezicht vindt plaats tijdens de bestaande bedrijfsinspecties. Er kan dan gecontroleerd worden of personen een training hebben gehad en of dit kan worden aangetoond. Hierbij is het uitgangspunt dat een werknemer alleen kennis hoeft te hebben van dat deel van de IMDG Code, dat op zijn of haar werk van toepassing is. Het is niet noodzakelijk dat iedere werknemer binnen het bedrijf alle artikelen van de IMDG code kent.

IMDG code

Informatie

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij zeetransport van gevaarlijke stoffen, zij moeten algemene kennis hebben van de IMDG-code en tevens specifieke kennis van het deel waar de medewerker verantwoordelijk voor is.

Na afloop van de opleiding kunnen kandidaten:

    • Gevaarlijke stoffen, op grond van hun gevaarseigenschappen, op een veilige wijze behandelen;
    • De verpakking van gevaarlijke stoffen op een juiste wijze etiketteren;
    • Op de juiste wijze aanleveren van gevaarlijke stoffen aan zeeschepen;
    • Juist handelen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Kandidaten krijgen een bewijs van deelname dat bij inspecties van ILT, tezamen met het opleidingsprogramma aantoont dat aan de wettelijke verplichting is voldaan.

De opleiding duurt 5 dagen incl. een toets. Het lesmateriaal dient zelf aangeschaft te worden.